E-tečaj: Osnove funkcionalnog rada u modulu Katalogizacija

E-TEČAJ 1.3.

 

Osnove funkcionalnog rada u modulu Katalogizacija

 

Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Katalogizacija
Datum održavanja: 4. svibnja 2020.
Predavačice:
Mr. sc. Sonja Pigac, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija
Anita Marin, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Otvaranje modula katalogizacije. Sučelje u modulu (okna, trake, graničnici). Glavna kartica: Kartica zapisa ili katalogizacije, Vrste zapisa (bibliografski, normativni, zapisi o posjedovanju, administrativni); Pristup zapisima (pretraživanjem, izravnim unosom); Kartica pretraživanja (pretraži, pregledaj, prikaži): Čvor Pretraži, Čvor Pregledaj; Otvaranje zapisa: Lokalno pohranjeni zapisi, Zapisi pohranjeni na poslužitelju; Izrada zapisa: Izrada zapisa postupkom novog zapisa, Izrada zapisa proširenjem iz predloška; Postupak pretraživanja i unosa pristupnica u bibliografski zapis; Pohrana zapisa (lokalno i na poslužitelj); Pregled zapisa u radnom sučelju i na webu; Veze u Alephu.
Vježbe iz pretraživanja zapisa, izrade zapisa pomoću novog zapisa i predložaka, pohrane zapisa, izrada zapisa za omeđenu jedinicu građe, za omeđenu jedinicu građe u više dijelova, izrada zapisa gornje razine, izrada zapisa donje razine, izrada zapisa koji je dio numerirane i nenumerirane nakladničke cjeline.

 

RASPORED AKTIVNOSTI E-TEČAJA

 

INICIJALNI SASTANAK

Inicijalni sastanak održat će se 4.5.2020. u 10 sati putem Zoom meeting aplikacije.

Podatke za pristup Inicijalnom sastanku registrirani polaznici dobit će na svoju adresu elektroničke pošte.

Predviđeno vrijeme trajanja inicijalnog sastanka je 45 minuta.

Molimo polaznike da se sastanku pridruže u naznačeno vrijeme.

 

SAMOSTALNI RAD UZ EDUKACIJSKE MATERIJALE

Samostalni rad uz interaktivne edukacijske materijale održavat će se od 4.-8.5.2020. prema raspoloživom vremenu samih polaznika.

Od polaznika se očekuje da samostalno prođu interaktivne edukacijske materijale te riješe priređene zadatke kao provjeru usvojenosti gradiva.

Online edukacija održava se putem virtualne učionice Classroom Google. Registrirani polaznici nakon incijalnog sastanka dobit će kod za pristup virtualnoj učionici. Da bi koristili Classroom Google, polaznici moraju imati otvoren Google korisnički račun.

Edukacijski materijali dostupni su na platformi MS Teams, a poveznice do edukacijskih materijala dostupne su polaznicima na platformi virtualne učionice.

Samostalno i prema svom raspoloživom vremenu polaznici usvajaju interaktivne prezentacije te rješavaju zadatke.

Sva pitanja ili nejasnoće polaznici upućuju na email predavača ili komuniciraju s predavačem i međusobno putem virtualne učionice.

 

ZAVRŠNI ONLINE SASTANAK

Završni online sastanak održat će se u petak, 8.5.2020. u 10 sati putem Zoom meeting aplikacije.

 

PREDAJA RJEŠENJA ZADATAKA

Rješenja zadataka polaznici mogu poslati predavaču na naznačenu adresu elektroničke pošte čim ih riješe.

Krajnji rok za predaju rješenja je 8.5.2020. do 16 sati.

 

EVALUACIJSKA ANKETA

Polaznici koji u cijelosti prođu e-tečaj dobit će na svoju adresu elektroničke pošte poveznicu na evaluacijsku anketu.

Po završetku e-tačaja, polaznici će primiti potvrdu o pohađanju online edukacije.

 

 

 

KONTAKT

Moderator online edukacije:

dr. sc. Dijana Machala, knjižničarska savjetnica za knjižnično-informacijski sustav

 

Priređivačice edukacijskih materijala te predavačice e-tečaja:

mr. sc. Sonja Pigac, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija

Anita Marin, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija


Tehnička podrška:

Igor Baj, sistemski knjižničar